СОБРАНИЕ - мај 2019

 • ГОДИШНО АКЦИОНЕРСКО СОБРАНИЕ за ВЕБ страна 2019
 • ЈАВЕН ПОВИК Собрание 2019 година-1
 • Податоци за лица предложени за членови во Одборот на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
 • Годишна сметка за деловната 2018-2
 • Oдлука за одобрување на годишната сметка за 2018-3
 • Одлука за распределба на добивката по годишната сметка за 2018-4
 • Финансиски извештаи за деловната 2018 година ревидирани од овластен ревизор-5
 • Одлука за одобрување на финансиските извештаи за 2018 г.-6
 • Годишен извештај за работењето на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје за 2018-7
 • Одлука за одобрување на годишен извештај за 2018-8.
 • Годишен извештај од работата на Службата за внатрешна ревизија на ЛОТАРИЈА НА НАКЕДОНИЈА АД Скопје за 2018-9
 • Одлука за одобрување на годишен извештај на Служба за ревизија-10
 • Извештај од неизвршните членови на Одборот на директори-11
 • Одлука за одобрување извештај на Неизвршни членови-12
 • Одлука за одобрување на работата на Одборот на директори за 2018 г.-13
 • Одлука за измена на статутот на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје-14
 • Одлука за избор на членови на Одбор на директори-15
 • Одлука за назначување на овластен ревизор-16
 • Одлука за стекнување на удели на МЕПКОМ-17
 •  

                                                                     ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје