СОБРАНИЕ - мај 2021

 • ЈАВЕН ПОВИК Собрание 2020 година
 • 1.Предлог Одлука за годишна сметка
 • 1.Прилог Годишна сметка 2020
 • 1.Предлог Одлука за распределба на добивката по годишната сметка за 2020
 • 2.Предлог Одлука за одобрување на финансиските извештаи за 2020
 • 2.Прилог финансиски извештаи со извештај на независен ревизор 2020
 • 3.Предлог Одлука за одобрување на Годишен извештај на ЛМ за 2020
 • 3.Прилог годишен извештај на лотарија за 2020 година
 • 4.Предлог Одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка за 2020
 • 4.Прилог консолидирана годишна сметка 2020
 • 5.Предлог Одлука за одобрување на Консолидираните финансиските извештаи на групата ЛМ за 2020
 • 5.Прилог консолидирани финансиски извештаи со извештај од независниот ревизор 2020
 • 6.Предлог Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на групата ЛМ за 2020
 • 6.Прилог годишен извештај за работата на групата 2020
 • 7.Предлог Одлука за одобрување на Годишен извештај на Служба за ревизија 2020
 • 7.Прилог Годишен извештај од работата на Службата за внатрешна ревизија за 2020 година
 • 8.Предлог Одлука за одобрување извештај на Неизвршни членови 2020
 • 8.Прилог Извештај на неизвршните членови на Одборот на директори 2020
 • 9.Предлог Одлука за одобрување на работата на Одборот на директори за 2020
 • 9.Прилог Извештај За работењето на Одборот на директориза 2020 година
 • 10.Предлог Одлука за избор на овластен ревизор за 2021

   

                                                                     ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје