СОБРАНИЕ - мај 2023

 • T2-3 Одлука за одобрување на консолидиран годишен извештај за 2022
 • T3-1 Одлука за усвојување на годишен извештај на СВР
 • T4-1 Одлука за одобрување на Извештај од неизвршните членови на ОД
 • T5-1 Одлука за одобрување на работа на членови на ОД
 • T6-1 Одлука за избор на членови на ОД
 • Т1-1 Одлука за одобрување на годишна сметка за 2022
 • Т7-1 Одлука за избор на ревизор за 2023 година
 • T1-2 Одлука за одобрување на финансики извештаи ревидирани со мислење
 • T1-3 Одлука за одобрување на Годишен извештај на друштвото за 2022
 • T1-4 Одлука за распределба на добивката за 2022
 • T2-1 Одлука за одобрување на консолидирана годишна сметка за 2022
 • T2-2 Одлука за одобрување на консолидирани финансиски извештаи ревидирани со мислење
 • ЈАВЕН ПОВИК Собрание 2023 година
 • 1.1 Годишна сметка 2022
 • 1.2 Ревидирани финансиски извештаи Лотарија 2022
 • 1.3 Годишен извештај за работењето 2022
 • 2.1 Консолидирана годишна сметка 2022
 • 2.2 Консолидирани равидирани финансиски извештаи Група Лотарија 2022
 • 2.3 Годишен извештај за работењето на Група Лотарија 2022
 • 3.1 Годишен извештај на СВР 2022
 • 4. Извештај од неизвршните членови на одбор на директори за 2022
 • 1-1 Предлог Одлука за годишна сметка 2022
 • 1-2 Предлог Одлука за одобрување на финансиските извештаи за 2022
 • 1-3 Предлог Одлука за одобрување на Годишен извештај на ЛМ за 2022
 • 2-1 Предлог Одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка за 2022
 • 2-2 Предлог Одлука за одобрување на Консолидираните финансиските извештаи на групата ЛМ за 2022
 • 2-3 Предлог Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на групата ЛМ за 2022
 • 3-1 Предлог Одлука за одобрување на Годишен извештај на Служба за ревизија 2022
 • 4-1 Предлог одлука за одобрување на извештајот од неизвршните чл за 2022
 • 5-1 Предлог Одлука за одобрување на работата на Одборот на директори за 2022
 • 6-1 Предлог Одлука за избор на членови на Одбор на директори
 • 6-2 Предлог за избор на членови на орган на управување
 • 7-1 Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2023
 •  

                                                                     ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје